Zmień rozmiar czcionki A A A

Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Targi Współpracy Międzynarodowej

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w trzeciej edycji konferencji "Targi Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego".

Konferencja ma miejsce w dniu 15 września 2015 r. w godz. 9:30 - 14:30 w Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach

 

Tegoroczną edycję konferencji zainauguruje prelekcja nt. wsparcia ze środków zewnętrznych działań o charakterze międzynarodowym w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 - ewaluacja pierwszego roku finansowania oraz aktualna oferta konkursów, którą wygłosi:

Pan Grzegorz Orawiec - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

W ramach Konferencji odbędą się również następujące panele dyskusyjne:

Panel dyskusyjny dla przedsiębiorców nt. możliwości nawiązania kooperacji z chińskimi partnerami, promocji produktów na chińskim rynku, a także udziału w misjach gospodarczych do Chin, organizowany we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych "Lewiatan"

Prowadzący: Pan Krzysztof Filipek   

Panel dyskusyjny dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. funkcjonowania programu KE Erasmus plus - prezentacja korzyści, dobrych rad i rozwiązań oraz planów na przyszłość, organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacja orzez Internet

Prowadzący: Pan Karol Kaleta     

Panel dyskusyjny dla samorządowców nt. dobrych praktyk w zakresie zwiększania efektywności energetycznej podmiotów podległych jednostkom samorządu terytorialnego, organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Czas na Kielce 

Prowadzący: Pan Jarosław Baliński        

 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej serdecznie zachęca również do zaprezentowania działalności w zakresie współpracy międzynarodowej poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczo-informacyjnego w trakcie trwania Konferencji.

 

HARMONOGRAM WYDARZENIA

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 14 września 2015 r. poprzez wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego:

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/11-FKsg49fmVJTw4Oysg5_Q6x55aT8yLdxbeluQBz6uk/viewform

 

Zwiedzanie ekspozycji wystawienniczo-informacyjnej nie wymaga rejestracji

                                        TARGI MAPA

Informacji nt. wydarzenia udziela Pani Sylwia Gralec pod numerem tel. 41 343 00 38 wew. 29 lub drogą elektroniczną: sylwia.gralec@rodm-kielce.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Liczba miejsc w panelach dyskusyjnych oraz stoisk wystawienniczo-informacyjnych jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Patronat medialny: 

tvp 3 kielce logo

 

Współorganizatorzy:

PARTNERZY TARGI


Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji "Targi Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego".

Konferencja ma miejsce w dniu 16 września 2014 r. w godz. 9:00 - 14:15 w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, przy ul. Żeromskiego 12 w Kielcach

Tegoroczną edycję Konferencji zainauguruje prelekcja nt. wsparcia ze środków zewnętrznych działań o charakterze międzynarodowym w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, którą wygłoszą:

- Pani Agata Czyrsznic-Dobrowolska - Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

- Pan Grzegorz Orawiec - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego


W ramach Konferencji odbędą się również następujące panele dyskusyjne:

- Panel dyskusyjny dla przedsiębiorców nt. promocji regionalnych i lokalnych instrumentów wsparcia ekspansji gospodarczej na rynkach zagranicznych, organizowany we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych "Lewiatan"

Prowadzący: Pan Karol Kaczmarski   
      

- Panel dyskusyjny dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. inicjowania, budowania i rozwijania trwałych struktur partnerstwa na poziomie międzynarodowym, organizowany we współpracy z Federacją Forum Wiedzy

Prowadzący: Pan Tomasz Kosiński     
         

- Panel dyskusyjny dla samorządowców nt. wykorzystania odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem warunków naturalnych i zasobów surowcowych województwa świętokrzyskiego, organizowany we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach Dnia Informacyjnego nt. zarządzania zasobami i surowcami

Prowadzący: Pan Michał Kubecki         

oznaczenie panelu

 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej serdecznie zachęca również do zaprezentowania działalności w zakresie współpracy międzynarodowej poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczo-informacyjnego w trakcie trwania Konferencji.

HARMONOGRAM WYDARZENIA

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji do dnia 12 września 2014 r. poprzez wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego:

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1P5oyt1DkgonCIlO3Wzdue0ICCFlknWuDCni_flWyuqU/viewform

Zamówienie stoiska wystawienniczo-informacyjnego:

https://docs.google.com/forms/d/1HVbNH2jt-lLlp_9d2wlSUen06glh4-bXhkduLLa2Tqg/viewform?usp=send_form

 

Zwiedzanie ekspozycji wystawienniczo-informacyjnej nie wymaga rejestracji

                                         mapa do Targów

Informacji nt. wydarzenia udziela Pani Sylwia Gralec pod numerem tel. 41 343 00 38 wew. 29 lub drogą elektroniczną: sylwia.gralec@rodm-kielce.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Liczba miejsc w panelach dyskusyjnych oraz stoisk wystawienniczo-informacyjnych jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Współorganizatorzy:

współorganizatorzy

Partnerzy wspierający:

partnerzy wspierający

 


 

Świętokrzyski głos o współpracy międzynarodowej w remałe targigionie

W poniedziałek 9 września br. odbyły się „Targi Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach. 

Przedsiębiorcy, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się, aby rozmawiać o korzyściach i barierach wynikających ze współpracy międzynarodowej, o doświadczeniach i dobrych praktykach, które zdobyli angażując się w projekty ponadnarodowe, a także o potencjale i przyszłości regionu w kontekście współpracy zagranicznej.

Uczestniczy rozmawiali w trzech panelach dyskusyjnych: dla samorządowców, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych. Każdy z paneli dyskusyjnych realizowany był w partnerstwie. Biznesowi towarzyszył Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, organizacjom pozarządowym – Federacja „Forum Wiedzy”. Natomiast partnerem samorządowców był Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

O godzinie 9:00 w Hotelu Best Western Grand Hotel rozpoczęło się spotkanie przedsiębiorców, które poprowadził Pan Tomasz Tworek – prezes ŚZPP Lewiatan. Zasadniczo cały panel, dotyczył kwestii gospodarki regionu świętokrzyskiego, a w tym kondycji świętokrzyskich przedsiębiorstw oraz ich pozycji w ogólnopolskich statystykach „eksporterów”, która należy do jednej z najniższych. W tym kontekście, dyskusja koncentrowała się na analizie stanu faktycznego – gospodarki eksportowej regionu świętokrzyskiego, w dwóch płaszczyznach: ograniczeń o skali ogólnokrajowej jak również ograniczeń w skali regionalnej. Jako jeden z problemów wskazano brak spójnej, gospodarczej polityki zagranicznej koordynowanej przez rząd. Natomiast na szczeblu regionu wskazano, niewystarczający poziom umiejętności językowych absolwentów kieleckich uczelni,   niskie nakłady na działania B+R, brak jakiekolwiek informacji na temat działalności Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Dlatego też dyskusja toczyła się w kilku obszarach tj: rynek pracy, innowacje, fundusze europejskie, partycypacja przedsiębiorców, otoczenie biznesu, które wpływają znacząco na budowanie trwałych i skutecznych przewag konkurencyjnych.małe panel ngo

O godzinie 10:00 również w Hotelu Best Western Grand Hotel spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, aby rozmawiać o współpracy międzynarodowej w kontekście regionalnym. Moderatorem dyskusji był Pan Tomasz Kosiński – prezes Federacji „Forum Wiedzy”. Zagadnienia poruszane podczas spotkania to przede wszystkim: szanse i korzyści wynikające ze współpracy z partnerem zagranicznym, problemy, bariery i zagrożenia w kontaktach międzynarodowych, a także –  dobre praktyki, które można promować i wdrażać na gruncie lokalnym. Uczestnicy dyskusji panelowej rozmawiali również o tym jak nawiązać współpracę międzynarodową i jak zachęcić inne organizację do zaangażowania się w taki rodzaj działań. Ostatnia część panelu poświęcona była konkurencyjności regionu w kontekście współpracy międzynarodowej.

Równocześnie z panelem dla organizacji pozarządowych rozpoczął się panel dla samorządowców, na którym poruszane były m.in. kwestie jakości współpracy międzynarodowej i pozyskiwania partnera zagranicznego. Dyskusję z samorządowcami prowadził Ali Rashidi - dyrektor Departamentu Współpracy Między­na­rodowej z Folkuniversitetet z Uppsali. Samorządowcy chętnie dzielili się doświadczeniami i wspólnie zastanawiali się nad tym, jak zaktywizować więcej jednostek samorządu terytorialnego do współpracy zagranicznej.

Po zakończeniu paneli dyskusyjnych w grupach rozpoczął się panel wspólny podsumowujący wypracowane stanowiska i prezentujący wnioski z poszczególnych grup dyskusyjnych. Wszyscy zgodzili się z tezą, że warto angażować się we współpracę międzynarodową, a korzyści z niej płynące są nieocenione. Przede wszystkim dlatego, iż można zdobyć doświadczenie, nawiązać trwałą współpracę, poprawić jakość usług, podnieść standardy pracy i kwalifikacje personelu. Współpraca z partnerem zagranicznym może zmienić punkt widzenia, poszerzyć horyzonty, a także stworzyć możliwość dwubiegunowego transferu wiedzy. Współpraca międzynarodowa zarówno pomaga w poprawie i budowie solidnego wizerunku, jak i stymuluje do kreatywnego, innowacyjnego myślenia i rozwiązywania problemów. Uczestnicy wspólnego panelu mieli również podobne spostrzeżenia co do barier i zagrożeń wynikających ze współpracy międzynarodowej. Zagrożenia stanowią niewątpliwie: różnice kulturowe, stereotypy, odmienne procedury postępowania i rozbieżności w prawie. Najczęściej wspominaną barierą był brak doświadczenia, nieznajomość języków obcych i biurokracja w naszym kraju. Podczas panelu dyskusyjnego bardzo dużo uwagi zostało poświecone konkurencyjności regionu w kontekście współpracy międzynarodowej. Współpraca z zagranicznymi instytucjami, organizacjami czy firmami prywatnymi podnosi atrakcyjność naszego regionu. Pozwala na zwiększenie inwestycji w regionie, a tym samym ilości miejsc pracy i zamożności mieszkańców. Kontakty z obcokrajowcami pozytywnie wpływają na transfer wiedzy, innowacyjnych rozwiązań, a przede wszystkim na zmianę mentalności społeczności lokalnej.

małe fałków

Podczas panelu dyskusyjnego prezentowane były również priorytety polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016 z odniesieniem do priorytetów współpracy zagranicznej województwa świętokrzyskiego, co zaprezentował Pan Piotr Świerczyński.

Ostatnim i zarazem kulminacyjnym wydarzeniem o godzinie 17:00, była debata połączona z prezentacją stoisk wystawienniczych. Targom Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego towarzyszyły Targi Produktów Regionalnych i Ekologicznych. Przed siedzibą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zgromadzili się uczestnicy (ok. 400 osób) i wystawcy (23 stoiska) promujący swoje produkty regionalne i ekologiczne. Na scenie odbyło się podsumowanie projektu „EKO-logiczny sposób na życie” i premiera filmu o poszczególnych etapach działań i uczestnikach projektu. Następnie rozpoczęła się debata transmitowana na żywo przez polskie Radio Kielce. Debatę poprowadził Radosław Podsiadły, a uczestnicy rozmawiali o wartości ponadnarodowych projektów, o doświadczeniach, dobrych praktykach oraz ich wpływie na zmianę sposobu myślenia. Uczestnicy wydarzenia mogli również skosztować produktów regionalnych i ekologicznych. Na stoiskach swoje produkty promowały między innymi gminy, które brały udział w projekcie „EKO-logiczny sposób na życie” – Fałków, Słupia, Dwikozy i Samborzec. Wystawcy zaprezentowali nie tylko produkty ze swoich gospodarstw, ale także całą gamę przetworów i regionalnych potraw.

Link do strony RODM/galerii/więcej informacji

 


 

logo Targów.2

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach serdecznie zaprasza Państwa do udziału w „Targach Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego”.

Targi odbędą się w dniu 9 września 2013r. w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach (ul. Żelazna 22). Wydarzenie zainicjują dyskusje panelowe w trzech grupach: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Uczestnicy dyskusji panelowych będą rozmawiać m.in. o dobrych praktykach we współpracy międzynarodowej w kontekście regionalnym, a wnioski z dyskusji zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej. Następnie odbędzie się prezentacja na temat polskiej polityki zagranicznej i jej priorytetów na lata 2012-2016.

W trakcie trwania Targów będzie również możliwość zorganizowania stoisk wystawienniczych, na których podmioty realizujące działania z zakresu współpracy międzynarodowej będą mogły zaprezentować swoje doświadczenia i osiągnięcia. Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia będzie wieczorna debata, której tematem przewodnim będą korzyści płynące z realizacji międzynarodowych projektów partnerskich oraz rola produktów ekologicznych i regionalnych w wymiarze zarówno zdrowotnym, jak i ekonomicznym. Debata będzie transmitowana „na żywo” przez Polskie Radio Kielce.

Osoby zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu uprzejmie prosimy o wysłanie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego do dnia 4 września 2013r. na adres email: rodm@rodm-kielce.pl lub fax nr (41) 344 41 60 wew. 28. Osoba do kontaktu: Monika Szwajcowska nr tel. (41) 344 41 60 wew. 26 lub 29. 

Formularz zgłoszeniowy udziału w Targach Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego

Formularz zgłoszeniowy udziału w Targach - panel dla biznesu

Formularz zgłoszeniowy udziału w Targach - panel dla organizacji pozarządowych

Formularz zgłoszeniowy udziału w Targach - panel dla samorządowców


Harmonogram - panel dla biznesu

Harmonogram - panel dla organizacji pozarządowych

Harmonogram panel dla samorządowców